NBB Faculty in Anthropology

Sally Gouzoules Sally Gouzoules

Phone: 404-727-2845

E-mail: sgouzou@emory.edu

Adrian Jaeggi Adrian Jaeggi

Phone: 404-727-3117

E-mail: adrian.jaeggi@emory.edu

Melvin Konner Melvin Konner

Phone: 404-727-4195

E-Mail: antmk@emory.edu

Michelle Lampl Michelle Lampl

Phone: 404-727-2214

E-Mail: mlampl@emory.edu

Chikako Ozawa-de Silva Chikako Ozawa-de Silva

Phone: 404-727-4467

E-Mail: cozawad@emory.edu

James Rilling James Rilling

Phone: 404-727-3062

E-Mail: jrillin@emory.edu

Bradd Shore Bradd Shore

Phone: 404-727-4200

E-Mail: antbs@emory.edu

Dietrich Stout Dietrich Stout

Phone: 404-712-1828

E-Mail: dwstout@emory.edu

Carol Worthman Carol Worthman

Phone: 404-727-4489

e-Mail: worthman@emory.edu